fbpx

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.astoriafitgym.sk je:

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania predávajúceho:

Astoriafit Košice o.z, Južná trieda 29, 040 01 Košice
IČO: 50247883
DIČ: 2120256886

Združenie registrované Ministerstvom vnútra SR 18.3.2016, číslo spisu: VVS/I-900/90-48426

E-mail: info@astoriafitgym.sk
Tel. číslo: 0556223806

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05

Článok 1 – Pojmy

Predávajúci združenie Astoriafit Košice., ktoré pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom www.astoriafitgym.sk predáva služby
Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje produkty prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.astoriafitgym.sk a ktorej tento produkt neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
Produkt Tovar/služby ponúkané prostredníctvom interentových stránok www.astoriafitgym.sk
Objednávka úkon Spotrebiteľa v súvislosti s internetovými stránkami www.astoriafitgym.sk, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť produkty na www.astoriafitgym.sk
Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)
VOP  tieto všeobecné obchodné podmienky

 Článok 2 – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu produktov Spotrebiteľom prostredníctvom www.astoriafitgym.sk,
 • podmienky predaja a nákupu produktov prostredníctvom www.astoriafitgym.sk Predávajúceho,
 • Práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov prostredníctvom www.astoriafitgym.sk Predávajúceho.

Článok 3 – Objednávka produktov a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným aktivovaním služby. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

Článok 4 – Cena produktov

Ceny produktov uvedené na internetových stránkach www.astriafitgym.sk predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho, alebo cez online služby napr. Paypal. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu na vyžiadanie elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Článok 5 – platobné podmienky

Všetky ceny produktov na www.astoriafitgym.sk sú uvedené vrátane DPH. Cenu môže Spotrebiteľ uhradiť:

 1. a) bankovým prevodom, alebo
 2. b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho, alebo
 3. c) pomocou platobnej brány PAYPAL

Informácie k platbe bankovým prevodom:

V prípade platby bankovým prevodom/vkladom na účet zadajte sumu produktu (napr.permanentky, členstva) a do poznámky uveďte prosím Váš e-mail, pod ktorým ste u nás registrovaný pre rýchlu a presnú identifikáciu platby.

Namiesto symbolu „@“ použite slovo “zavinac“, nakoľko  symboly a diakritické znamienka väčšina bánk nepodporuje.

Pokiaľ ešte nie ste registrovaný, uveďte do poznámky email a vytvoríme Vám automaticky registráciu pod ktorou si zároveň budete môcť kedykoľvek overiť stav svojej permanentky.

Aktivácia permanentky zakúpenej bankovým prevodom je cca 3 pracovné dni od zakúpenia.

Pokiaľ potrebujete mať permanentku aktivovanú skôr, pošlite nám mailom potvrdenie o úhrade (stačí z internet bankingu výpis zrealizovanej platby)  na mail manager@astoriafitgym.sk

Informácie k platbe pomocou platobnej brány PAYPAL:

Pokiaľ máte svoje konto paypal a chcete realizovať platbu z neho, kliknite na tlačítko “Buy Now” uvedené na stránke www.astoriafitgym.sk, prihláste sa do svojho paypal účtu a následne zadajte platbu.

Pokiaľ paypal konto nemáte, môžete zaplatiť platobnou kartou, v spodnej časti paypal stránky je tlačítko “Pay with Debit or Credit Card”, kde zadajte požadované údaje. Podmienkou je však následné vytvorenie paypal účtu. Po zrealizovaní platby Vám príde potvrdenie o platbe mailom.

Aktivácia zakúpenej služby (permanentky) paypal metódou je v pracovné dni do 24hod. od zakúpenia. O aktivácii budete  informovaní mailom.

Článok 6 – dodacie podmienky

Dodacia lehota pri kúpe služby (permanentky do fitness centra) je okamžite po prijatí platby predávajúcim. Zákazník dostane e-mailom potvrdenie. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 6 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

Tovar je doručovaný kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Článok 7 – Dopravné a balné

Výška poštovného a balného je uvedená pri každej objednávke zvlášť, na elektronické služby sa nevzťahuje dopravné a balné.

Článok 8 – Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar/služby zakúpené prostredníctvom internetového obchodu www.astoriafitgym.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a prevezme od predávajúceho.

Pri väčšine produktov, ako sú permanentky do fitness centra, predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov bez udania dôvodu.

Viac informácií o garancii vrátenia peňazí je uvedených osobitne pri každom produkte.

Článok 9 – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
 2. a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 4. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 1. a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 2. b) e-mailom na adrese info@astoriafitgym.sk
 3. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 4. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 8. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 9. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 10. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 11. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 12. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 13. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 14. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 15. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 16. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 17. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Súhlas s týmito záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

Článok 10 – Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

Článok 11 – Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.11.2022.